Call : 081-790-0608
  • Amata Precision

  • Amata Precision

  • Amata Precision

  • Amata Precision


บริษัท อมตะ พรีซิชั่น จำกัด


บริษัทได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรชิ้นส่วน อิเล็กโทรนิคส์ jig fixtures spare part
ทำงานตามแบบที่ลูกค้ากำหนด ฯลฯ กำหนด ฯลฯ ซึ่งผลิตด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเป็นที่ไว้วางใจ ของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก
ทางบริษัทเรายังคงคงต้องการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและเพื่อตอบสนองกำลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักปรับปรุงขึ้นตอนการผลิตและมีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ ของชิ้นงาน
นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่เรายึดถือปฏิบัติมาตลอดคือคุณภาพของงาน และ การตรงต่อเวลาในการส่งมอบ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจร่วมกับทางบริษัทของท่าน